Thông báo điểm thi đua hoạt động văn hóa - thông tin xã, phường năm 2019

Tải thông báo tại đây