Thông báo Kết luận của Phòng Văn hóa và Thông tin tại cuộc họp giao ban công tác văn hóa - thông tin, đài truyền thanh các xã, phường tháng 12/2019

Tải văn bản tại đây