THỂ LỆ Liên hoan tuyên truyền lưu động về phòng, chống mua bán ngƣời trên địa bàn thành phố Nha Trang

Tải văn bản: tại đây