Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua hoạt động văn hoá và thông tin các xã, phường năm 2020

Tải văn bản tại đây