Cung cấp số liệu phục vụ công tác quy hoạch phát triển TDTT tỉnh đến 2025, định hướng 2030.

Thực hiện Công văn số 1483/SVHTTDL-NVTDTT ngày 09/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, về việc cung cấp số liệu phục vụ công tác quy hoạch phát triển TDTT tỉnh đến 2025, định hướng 2030.
Để có số liệu báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo yêu cầu.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang đề nghị UBND các xã, phường triển khai thực hiện lấy mẫu điều tra theo hướng dẫn  kèm theo Công văn số 1483/SVHTTDL-NVTDTT ngày 09/9/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Mỗi xã, phường lấy số liệu của 15 hộ gia đình theo mẫu A1 và A1.2, mỗi phiếu được nhận 5.000 đồng kinh phí hỗ trợ in ấn và thu thập số liệu. Các xã, phường báo cáo số liệu theo mẫu A2 và A4 của địa phương mình, cùng gửi về phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang trước ngày 29/9/2015.
Đề nghị các xã, phường tải văn bản từ trang thông tin điện tử http://pvhttnt.vn – Mục Tải văn bản – Mục Biểu mẫu – Mục Nghiệp vụ thể dục thể thao – Biểu mẫu đính kèm Công văn số 1483 của Sở VH,TT-DL tỉnh Khánh Hòa.
Rất mong, UBND các xã, phường sớm thực hiện để Phòng báo cáo Sở theo quy định./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.
Tải biểu mẫu theo liên kết sau:
 http://pvhttnt.vn/vi/download/Nghiep-vu-The-duc-The-thao/Bieu-mau-dinh-kem-Cong-van-1483-cua-So-VHTT-DL-tinh-Khanh-Hoa/