Báo cáo kết quả phối hợp kiểm tra, xử lý biển hiệu, bảng quảng cáo không đúng quy định từ tháng 6 năm 2018

Tải văn bản tại đây