BÁO CÁO Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 20/8/2021)