Thống kê và ước tính giá trị số lượng tài sản hiện có của phòng Văn hóa và Thông tin (2021)


Tải văn bản tại đây.