Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2019

Tải văn bản tại đây