Báo cáo Kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang


Tải văn bản tại đây