báo cáo kết quả tuyên truyền trực quan, xe lưu động và trên hệ thống Đài Truyền thanh của xã, phường về phòng, chống tội phạm đợt 1 năm 2020

Tải văn bản tại đây