Thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện đề án "Quản lý hoạt động truyền thanh - truyền hình cấp huyện đến năm 2020" trên địa bàn thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây