Báo cáo nhanh kết quả tuyên truyền công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Tải văn bản tại đây