Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố

Thực hiện Công văn số 5305/UBND-YT ngày 14/8/2017 của UBND thành phố V/v triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết và Công văn số 6017/UBND-YT ngày 06/9/2017 của UBND thành phố V/v tăng cường trách nhiệm của các phòng, ban, địa phương trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố;
Tải văn bản đầy đủ tại đây