Báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động đài truyền thanh xã, phường năm 2018

Tải văn bản tại đây