Báo cáo Kết quả kiểm tra hoạt động Đài Truyền thanh xã, phường năm 2018

Tải văn bản: tại đây