Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây