Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

Tải văn bản tại đây