Kế hoạch hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tải văn bản tại đây