Kế hoạch Kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018

Tải văn bản tại đây