Kế hoạch triển khai chương trình tổ chức năm du lịch quốc gia 2019 của tỉnh Khánh Hoà

Tải văn bản tại đây