Kế hoạch Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2019

Tải văn bản tại đây