Báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố năm 2017

Tải văn bản tại đây