HƯỚNG DẪN Tiêu chí chấm điểm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” , “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2019

Tải văn bản tại đây