Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở năm 2019

Tải văn bản tại đây