Báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện các tiêu chí xây dựng "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị" năm 2018

Tải văn bản tại đây