Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp xã phường thuộc thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây ;
Tải văn bản tại đây

Quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.