Danh sách cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2018.

Phòng văn hóa và thông tin thống kê, tổng hợp danh sách cơ sở trên địa bàn thành phố.
Tải danh sách tại đây.