Danh sách các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn thành phố Nha Trang (tháng 6/2018).

Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
Thống kê, tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ quảng cáo trên địa bàn thành phố tính đến tháng 6 năm 2018.
Tải danh sách tại đây.