Báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi xuất bản phẩm vi phạm trên địa bàn thành phố Nha Trang

Tải văn bản tại đây