Báo cáo kết quả kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 2016

Thực hiện Quyết định số 43/QĐ-STTTT ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua Khối Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2016 và Công văn số 4736/UBND-VHTT ngày 01/9/2016 của UBND thành phố V/v thực hiện kiêm tra hoạt động dịch vụ photocopy trên địa bàn thành phố năm 2016.
Tải văn bản đầy đủ tại đây