Báo cáo công tác văn hóa và thông tin tháng 8 năm 2021

Tải văn bản tại đây.