BÁO CÁO Công tác văn hóa và thông tin tháng 7 năm 2019

Tải văn bản tại đây.