Báo cáo công tác văn hóa và thông tin năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tải văn bản tại đây