First First First First First Second Third Four
08:36 EDT Thứ tư, 12/08/2020

Kế hoạch Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Thứ ba - 08/03/2016 20:26
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-TBTTBC ngày 25/02/2016 của Tiểu ban tuyên truyền của Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa và Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 01/3/2016 của Thành ủy Nha Trang về việc tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016.
2. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta. 
3. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
4. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác triển khai bầu cử; góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững; tạo không khí thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
II NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
2. Giới thiệu nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ thức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
3. Tuyên truyền theo các nội dung Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 01/3/2016 của Thành ủy Nha Trang về Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
III. THỜI GIAN THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
1. Đợt 1: Từ nay đến ngày 10/4/2016
- Phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử như: Hiến pháp, Chỉ thị của Bộ chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, các bước hiệp thương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử.
- Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội; tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng.
- Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử.
- Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp.
2. Đợt 2: Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 22/5/2016
- Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; công tác chuẩn bị bẩu cử và hoạt động bầu cử trên toàn quốc.
- Tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đại biểu Quốc hội của tỉnh do cơ quan thẩm quyền cung cấp. Tuyên truyền về Hội nghị tiếp xúc cử tri của những người ứng cử.
- Tuyên truyền công tác chuẩn bị của các xã, phường bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính …đảm bảo thành công cho cuộc bầu cử.
- Trong thời gian 10 ngày trước ngày bầu cử (ngày 22/5/2016), cần đẩy mạnh về mật độ và thời lượng hoạt động tuyên truyền cổ động như: Băng-rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; niêm yết danh sách cử tri và danh sách những người ứng cử.
- Tập trung tuyên truyền đậm nét về không khí của cử tri trong toàn thành phố tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016.
2. Đợt 3: Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 11/6/2016
- Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của Nhân dân đối với Cuộc bầu cử; quá trình tổ chức bầu cử của các xã, phường trong toàn thành phố; tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức. 
- Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và Nhân dân trong tỉnh, thành phố tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của Nhân dân đối với sự kiện trọng đại của đất nước.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
3. Cử tri Nha Trang- Khánh Hòa tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân 
5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là ngày hội của toàn dân 
6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
7. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân 
8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Nha Trang thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm 
10. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm 
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố
TT Nội dung Thời gian
1 Phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh phục vụ văn nghệ tuyên truyền bầu cử tại xã ngoại thành 14/3/2016 – 22/4/2016
2 Xây dựng chương trình thông tin tuyên truyền lưu động, tổ chức thông tin, tuyên truyền lưu động bằng xe vào ngày 21-22/5/2016 tại các tuyến đường trung tâm thành phố. Ngoài ra, thực hiện in sang 30 đĩa CD để cổ động cuộc bầu cử.
15/5/2016 – 22/5/2016
3 Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan 316 m2 pa nô tại các điểm: Công an thành phố, Nhà trẻ 3/2, Hòn  Rớ, Điện Biên Phủ, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Nguyễn Thiện Thuật.
Tháng 4/2016
4 Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan (cờ, phướn): 30 băng- rôn treo các tuyến đường trung tâm thành phố; 200 băng-rôn dọc treo tại tuyến đường 23/10, Lê Thánh Tôn; Thái Nguyên. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại Ngã Sáu, Ngã Bảy, Công viên 23-10.
5 Xây dựng kế hoạch tổ chức thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
Tháng 3/2016
6 Đôn đốc các Đài Truyền thanh xã, phường tổ chức tuyên truyền. Tháng 4 và 5/2016
7 Kiểm tra việc tổ chức tuyên truyền về bầu cử của UBND các xã, phường. Tháng 4 và 5/2016
2. Đài Truyền thanh thành phố
TT Nội dung Thời gian
1 - Đưa tin các hoạt động của Ủy ban bầu cử, các Tiểu ban thuộc Ủy ban Bầu cử của thành phố và các xã, phường, Hội nghị hiệp thương, phổ biến các văn bản, tài liệu về bầu cử.
- Mở chuyên mục tuyên truyền trên sóng phát thanh địa phương về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân… Chuyên mục Pháp luật, chuyên mục Diễn đàn cử tri cũng tập trung vào chủ đề này.
Từ tháng 01/3/2016 đến ngày 15/4/2016
2 - Đọc tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trên sóng phát thanh.
- Thông tin về công tác chuẩn bị bầu cử, không khí trước ngày bầu cử trên phạm vi toàn thành phố.
- Cập nhập thông tin tiến độ cuộc bầu cử Từ ngày 16/4/2016 đến ngày 22/5/2016
3. Phòng Tư pháp thành phố
TT Nội dung Thời gian
1 Tổ chức phổ biến các Bộ luật và văn bản quy phạm pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố Từ 21/3/2016 đến 10/4/2016
4. Các đoàn thể chính trị-xã hội thành phố
TT Nội dung Thời gian
1 Phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến các bộ luật và văn bản quy phạm pháp luật về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu HĐND cho tất cả cán bộ và hội viên đoàn thể mình từ thành phố đến xã, phường. Từ tháng 3 đến tháng 4/2016
5. Ủy ban bầu cử các xã, phường
TT Nội dung Thời gian
1 Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Cuộc bầu cử với hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực, hiệu quả gắn với việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội ở địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền bầu cử của địa phương mình. Từ tháng 3 đến tháng 4/2016
 
Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Nói không với tin giả về covid-19
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
Pho bien giao duc phap luat
Tuyen truyen Bien Dao
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 10

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 9


Hôm nayHôm nay : 1543

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28179

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1751105