First First First First First Second Third Four
21:06 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Kết quả công tác kiểm tra tình hình triển khai công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường năm 2014

Thứ ba - 23/09/2014 22:53
Thực hiện Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang và Công văn số 2656/VHTT ngày 7/6/2012 của UBND thành phố Nha Trang về tăng cường chỉ đạo quản lý đối với công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình ;
Để đánh giá công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình năm 2014, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố- Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố đã phối hợp với Công an thành phố, Phòng Tư pháp thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ và Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai công tác gia đình, công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại 15 xã, phường gồm có : Xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Phước Đồng, phường Vĩnh Hoà, Phước Tiến, Lộc Thọ, Vạn Thạnh, Xương Huân, Phước Long, Vạn Thắng, Phương Sài, Vĩnh Trường.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố báo cáo kết quả kiểm tra như sau :
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA 
1. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo (Các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND các xã, phường) :  
- Có 06 xã, phường chưa xuất trình được các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình cho đoàn kiểm tra đó là xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, phường Vĩnh Trường, Vạn Thắng, Phước Tiến, Vĩnh Hoà.
- Có 09 xã, phường có ban hành văn bản chỉ đạo về công tác gia đình đó là phường Phương Sài, Xương Huân, Lộc Thọ, Phước Long, Vạn Thạnh, xã Vĩnh Thái, Vĩnh Phương, Vĩnh Trung  và  Phước Đồng. Tuy nhiên, văn bản còn sơ sài, chung chung.
- Riêng xã Phước Đồng, phường Vạn Thạnh thì BCĐ của đơn vị có tham mưu UBND cấp xã, phường triển khai công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đến các đoàn thể chính trị- xã hội ở cơ sở và các thôn, tổ dân phố và ban hành văn bản giao chỉ tiêu thi đua cho các thôn, tổ dân phố thực hiện.
2. Về công tác chuyên môn:
a) Về thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch :
 Có 15/15 xã, phường đã thực hiện nghiêm túc mở sổ thu thập, ghi chép tổng hợp báo cáo thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư 23/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và báo báo về Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố  theo quy định.
b) Về thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình :
 Có 15/15 xã, phường đã ban hành Quyết định thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình.
c) Công tác tuyên truyền :
Có 15/15 xã, phường có tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, tham gia tuyên truyền cổ động bằng xe hưởng ứng nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ....
          d) Việc quản lý, theo dõi các phương thức sinh hoạt của các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.
Hầu hết các xã, phường chưa có đề ra biện pháp để tổ chức sinh hoạt các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.
đ) Tình hình bạo lực gia đình xảy ra đến thời điểm kiểm tra :
 Toàn thành phố đã xảy ra 12 vụ bạo lực, trong đó :
-         Xã Vĩnh Thái 01 vụ bạo lực thân thể
-         Xã Phước Đồng 01 vụ bạo lực thân thể
-         Phường Xương Huân 02 vụ (01 tinh thần, 01 tinh thần và thân thể)
-         Phường Phước Long 04 vụ bạo lực thân thể
-         Phường Vạn Thạnh 02 vụ (01 thân thể, 01 vụ tinh thần và kinh tế)
-         Phường Lộc Thọ 01 vụ thân thể
-         Phường Phương Sài 01 vụ thân thể
  3.  Khảo sát thực tế tại các địa chỉ tin cậy, tiếp xúc trực tiếp với các Nhóm, Câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình
 Đã khảo sát tại các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường như sau : Thôn Thái Thông – xã Vĩnh Thái ; thôn Đồng Nhơn – xã Vĩnh Trung ; Tổ 3 Phước Tường - phường Phước Long ; Tổ dân phố 5 - phường Phương Sài ; Tổ 3 Duy Hà - phường Xương Huân ; thôn Thành Phát , xã Phước Đồng.
Qua đó nắm bắt được các tâm tư nguyện vọng của các chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình từ đó thấy được những khó khăn, hạn chế trong việc sinh hoạt.
4. Kinh phí hoạt động công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình.
Tại thời điểm kiểm tra các xã, phường chưa tổng hợp được kinh phí hoạt động về công tác gia đình.
II.  ĐÁNH GIÁ CHUNG       
1. Ưu điểm:
 Nhìn chung các xã, phường được kiểm đã triển khai thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của  Trung ương, tỉnh và thành phố về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các đoàn thể- chính trị xã hội trên địa bàn nhằm triển khai thực hiện tốt công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình nhất là kịp thời giải quyết các vụ bạo lực gia đình xảy ra tại cơ sở và có báo cáo đầy đủ.
2. Khuyết điểm :
Bên cạnh những việc làm được vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót sau :
- Một là, còn một số ít cấp đảng uỷ, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương mình.
- Hai là, hầu hết các xã, phường chưa thât sự quan tâm đến hoạt động của các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực tại cơ sở và chưa xây dựng kế hoạch triển khai  thực hiện về công tác gia đình đến các ban, ngành, thôn, tổ dân phố.
 - Ba là, công tác thông tin, báo cáo về các vụ bạo lực gia đình từ thôn, tổ dân phố đến xã, phường và thành phố chưa được kịp thời.
- Bốn là, còn một số xã, phường chưa thực hiện nghiêm chế độ báo cáo số liệu thu thập về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình theo Thông tư 23/TT- BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
3. Kiến nghị:
a) Thành phố :
Đề nghị UBND thành phố có văn bản chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố hướng dẫn các xã, phường lập dự toán kinh phí hoạt động công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư liên tịch số 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 21/10/2011 của Liên bộ Tài chính – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Xã, phường :
          - Đề nghị Đảng uỷ, UBND các xã, phường quan tâm hơn nữa đối với công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.
- Đề nghị Ban Chỉ đạo công tác gia đình có biện pháp chỉ đạo duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ của các Câu lạc bộ, các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở và hoạt động của Ban Chỉ  công tác gia đình cơ sở.
- Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật có liên.
 Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2014 tại 15 xã, phường của Phòng Văn hóa và Thông tin.
Kính báo cáo./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 69


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28971

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257938