First First First First First Second Third Four
21:02 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chủ nhật - 11/10/2015 23:46
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, phổ biến quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW:
- Trên cơ sở nội dung Chỉ thị 49- CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng (Khóa IX) và Thông tri số 14-TT/TU ngày 16/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, phòng, ban thuộc thành phố đều đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và chính quyền các cấp hàng năm nhất là công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
- Từ những chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, thành phố Nha Trang đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện, Thành ủy Nha Trang đã ban hành Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 15/10/1998 về thực hiện Nghị quyết lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) “ về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, UBND thành phố đã ban hành Chương trình số 118/Ctr- BCĐ ngày 22/01/2007 về thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010 và Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang và các văn bản chỉ đạo khác.
- Hàng năm UBND thành phố đều ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng vê công tác xây dựng gia đình:
- Trong 10 năm qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến từng chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức ,viên chức, đặc biệt là tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình, bảo đảm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang đã xây dựng đề cương tuyên truyền đến các cơ  sở Đảng trực thuộc nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Thành phố đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật “về phòng, chống bạo lực gia đình” và chuyên mục xây dựng “Gia đình văn hóa”. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới trên hệ thống Đài Truyền thanh thành phố và xã, phường với kết quả thực hiện gần 840 lượt tuyên truyền.
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày Quốc tế phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em 25/11; đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng- rôn, pano, áp phích trên các tuyến đường phố của thành phố, tại Trụ sở các cơ quan đơn vị và tại Trụ sở UBND các xã, phường. Trong 10 năm qua, đã thực hiện được 370 câu khẩu hiệu, băng-rôn tuyên truyền.
- Chỉ đạo UBND các xã phường tổ chức các buổi sinh hoạt, tọa đàm, gặp mặt và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục, thể thao với chủ đề theo từng năm.
- Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiến hành xây dựng Chương trình xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá gắn với phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 - Đã tổ chức 10 lớp tập huấn về công tác gia đình cho các đối tượng là Lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác gia đình, Chủ nhiệm CLB gia đình phát triển bền vững, Trưởng các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình các xã, phường.
- UBND các xã, phường cũng đã tổ chức gần 810 lượt sinh hoạt tại các thôn, tổ dân phố, BCH các đoàn thể nhằm triển khai, quán triệt Luật phòng, chống bạo lực gia đình đến từng người dân để không ngừng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi công dân và từng gia đình trong công tác xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, bình đẳng.
3. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm kết quả bền vững của chương trình giảm nghèo và tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, nhằm đảm bảo cho các gia đình được trợ giúp, nhận hỗ trợ để ổn định cuộc sống góp phần đem lại hạnh phúc, ấm no cho mỗi gia đình.
- Thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và phòng, chống tệ nạn xã hội ở khu dân cư, góp phần giảm hộ nghèo và ngăn ngừa tệ nạn xâm nhập gia đình. Đến cuối năm 2014 toàn thành phố còn 1.429 hộ nghèo theo chuẩn Trung ương, chiếm tỷ lệ 1,7%  đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 1,3%.
 - UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận cơ sở triển khai lồng ghép công tác xây dựng khu dân cư tiên tiến với công tác gia đình. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phong trào tương thân tương trợ cộng đồng như xây dựng  “Tình làng, nghĩa xóm”; Lá lành đùm lá rách”….
 - Trong 10 năm qua, thành phố đã tập trung tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực trình độ và những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng gia đình như hôn nhân gia đình; chăm sóc bảo vệ con cái, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình, không vi phạm an toàn giao thông và xây dựng gia đình văn hóa cho cán bộ, hội viên hội phụ nữ cơ sở .
4. Những phong trào, mô hình tốt về công tác gia đình ở cơ quan, đơn vị, địa phương:
a) Trong 10 năm qua, thành phố  tổ chức các phong trào hoạt động, vui chơi giải trí, các hội thi, các buổi giao lưu, sinh hoạt gặp mặt tọa đàm, ... hưởng ứng các ngày trọng tâm của công tác gia đình như:
 - Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình Nông dân văn hóa”; gia đình Cựu chiến binh gương mẫu và Gia đình văn hóa.
 - Thành phố chọn phường Vĩnh Phước làm phường điểm triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình của thành phố và tỉnh. Qua những năm triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, trình độ nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình được nâng lên từng bước, số vụ bạo lực gia đình xảy ra năm sau giảm hơn năm trước gần 30%.
 - Hoạt động xây dựng gia đình “No ấm - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc” tiếp tục được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ, gắn liền với công tác tuyên truyền vận động thực hiện phong trào phòng, chống tệ nạn xã hội từ trong gia đình, phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, phương pháp nuôi dạy con, thực hiện DS - KHHGĐ, phòng, chống bạo lực gia đình, vệ sinh môi trường, VSATTP, An toàn giao thông.
          - Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Đồng cảm”, CLB “Không sinh con thứ 3”, CLB “Gia đình”, CLB “Phòng chống AIDS”, CLB “Dưỡng sinh” …
          - Phát động phong trào hộ gia đình cán bộ hội viên đăng ký thực hiện xây dựng gia đình “5 không - 3 sạch”.
          - Chăm sóc giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ cô đơn, gia đình thương binh nặng có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày 27/7.
- Tổ chức thực hiện mô hình nuôi heo đất vì phụ nữ và trẻ em nghèo trong toàn lực lượng công an thành phố, tham gia các hoạt động quyên góp vì người nghèo do Công an tỉnh phát động. Đẩy mạnh giáo dục về kỷ năng sống trách nhiệm nam giới đối với công việc trong gia đình, đối với việc bảo đảm quyền của phụ nữ trong gia đình.
- Tổ chức rà soát kịp thời, phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại, ngược đãi, bạo lực, bóc lột và sao nhãng đối với trẻ em.
           - Tổ chức vui chơi, thăm tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em đang sinh sống ở các đảo nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu.
          - Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 thành phố tổ chức gặp mặt toạ đàm và trao tặng suất học bổng và quà từ nguồn vận động cho những gia đình tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn.
- Thực hiện giới thiệu 02 gương điển hình tiểu biểu từ chương trình “ Hạnh phúc thật gần” để Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện phóng sự tại phường Phước Hải và xã Vĩnh Phương.
b) Uỷ ban nhân dân các xã phường cũng đã triển khai thực hiện tốt các phong trào nhằm đưa công tác gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình đến tận người dân để hiểu và đồng thuận thực hiện.
          5. Tổ chức bộ máy về công tác gia đình ở cơ quan, đơn vị, địa phương
          Sau khi có Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010 và các văn bản khác có liên quan, thành phố đã ban hành các quyết định thành lập và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của bộ máy phụ trách công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình cấp thành phố và xã, phường, thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở từng thôn, tổ dân phố.
- Năm 2013 thành phố đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình gồm có 15 thành viên và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
 - Đến nay thành phố đã chỉ đạo thành lập và đi vào hoạt động 27 Ban Chỉ đạo công tác gia đình cơ sở, 443 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 443 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và 1.241 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; 27 cơ sở tư vấn, hỗ trợ nạn nhân BLGĐ tại y tế xã, phường; 27 đường dây nóng về phòng, chống BLGĐ được thiết lập tại 27 xã, phường. Công chức Văn hóa- Xã hội các xã, phường được phân công kiêm nghiệm công tác gia đình.
- UBND các xã phường cũng đã chỉ đạo, triển khai các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và các Nhóm phòng chống bạo lực gia đình tiếp tục duy trì hoạt động tại các thôn tổ. Các Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ 01 lần/tháng với các hình thức sinh hoạt khác nhau như: Tổ chức hội thi, giao lưu giữa các Câu lạc bộ để học tập, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương những gia đình điển hình tiên tiến, nhắc  nhở những vấn đề còn hạn chế.
6. Việc đầu tư kinh phí và xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, dịch vụ xã hội liên quan đến gia đình, các hoạt động quan tâm tới gia đình đã nhường đất sản xuất cho đô thị hoá, phát triển công nghiệp và các hộ di dân; triển khai và mở rộng các loại hình dịch vụ an sinh xã hội để nâng cao năng lực tự chủ của mỗi gia đình.
- Trong 10 năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm từ nguồn kinh phí nhà nước và sự đóng góp của nhân dân thành phố và xã, phường đã xây dựng, tu bổ được hơn 36 công trình cho nhân dân và trẻ em đến vui chơi và sinh hoạt giải trí như: 05 Khu vui chơi cho trẻ em, 04 Trung tâm văn hóa- thể thao cấp xã đạt chuẩn và 27 Trung tâm sinh hoạt văn hóa và học tập cộng đồng với kinh phí hàng chục tỷ đồng.
- Thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc bố trí tái định cư đối với các gia đình đã bị thu hồi đất sản xuất cho đô thị hóa và các công trình phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng phúc lợi như giao thông, đã tổ chức đào tạo nghề cho số lao động bị thu hồi đất trong độ tuổi lao động bình quân hàng năm trên 54%.
7. Công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát về gia đình; đặc biệt là nghiên cứu các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình cần gìn giữ, phát huy, những giá trị mới, tiên tiến cần tiếp thu; việc áp dụng các kết quả nghiên cứu này.
Trên cơ sở quán triệt và nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành phố và xã, phường đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch với những nội dung sát thực phù hợp với tình hình thực tế ở từng cơ sở nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng gia đình theo tinh thần nội dung Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
- Trong 10 năm qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đặc biệt tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình theo tiêu chí mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế -xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác truyền thông dân số gắn với cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được các cấp ủy , chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội và ngành dân số thành phố phối hợp thực hiện đồng bộ, đến cuối năm 2014 tỷ suất sinh của thành phố đạt 10,8%0, giảm 0,25%0.
 Ngoài ra các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác gia đình theo kế hoạch 6 tháng, năm.
8. Đáng giá chung:
 Tình hình triển khai về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn thành phố trong 10 năm qua đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đã được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, qua đó không ngừng nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới.
II. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN          
1. Hạn chế:
- Các nhiệm vụ của công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chưa gắn với các biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố nhất là đầu tư kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra.
- Công tác thông tin, tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt tuy có triển khai nhưng chưa được thực hiện thường xuyên và chưa đi vào chiều sâu.
- Công tác giáo dục đạo đức trong từng gia đình còn xem nhẹ, vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa cao.
2. Nguyên nhân:
a) Khách quan:
 - Công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ năm 2005- 2015 trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả nhất định là do sự quan tâm Lãnh đạo kịp thời của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân, từ thành phố đến các xã, phường nên trong 10 năm qua đạt được một số kết quả đáng khích lệ.
 - Do sự phân hóa giàu, nghèo trong xã hội và sự xâm nhập văn hóa không lành mạnh, tác động và ảnh hưởng mặt trái của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để đã làm không ít gia đình không được hạnh phúc, tan vỡ, bạo lực gia đình xảy ra.
b) Chủ quan:
 - Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác gia đình, hầu hết còn khoán trắng cho cán bộ phụ trách công tác gia đình, thiếu những giải pháp chỉ đạo cụ thể về công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường còn khó khăn và hạn chế nhất là trình độ chuyên môn, hoạt động kiêm nhiệm, phạm vi hoạt động có liên quan đến nhiều ban, ngành, đoàn thể nhưng công tác phối hợp chưa được chặt chẽ.
- Việc đầu tư kinh phí của nhà nước cho công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tuy có quy định nhưng còn thiếu những định mức cụ thể nên khó khăn trong việc triển khai thực hiện và thiếu phối hợp đồng bộ nên hiệu quả thực hiện không cao, bên cạnh đó sự ủng hộ tài trợ của các tổ chức kinh tế và cộng đồng dân cư đối với công tác này chưa có.
3. Bài học kinh nghiệm:
- Một là, xã, phường nào có được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, thì nơi đó đạt được nhiều kết quả tốt.
- Hai là, Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, chiến lược xây dựng gia đình được xem là một xã hội thu nhỏ phải có trách nhiệm với các thành viên với nhau và xã hội, ngược lại Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.
- Ba là, phải coi công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, vì vậy phải đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên, liên tục, đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với các phong trào khác như phong trào “xóa đói giảm nghèo”; “Dân số- kế hoạch hóa gia đình”;  “ phòng, chống tệ nạn xã hội” v..v..
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ ĐẾN NĂM 2020
1. Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
2. Phấn đấu đến năm 2020, toàn thành phố có 95% hộ gia đình được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, hàng năm trung bình giảm từ 10-15%  số vụ bạo lực gia đình.
3. Phấn đấu đến năm 2020, toàn thành phố có 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con, cháu, tạo điều kiện cho con, cháu phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt con, cháu là trai hay gái.
4. Duy trì hoạt động mô hình can thiệp phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Nha Trang; hình thành các nhóm trợ giúp nạn nhân bị bạo lực, kiên quyết đấu tranh xử lý các hành vi bạo lực gia đình, giảm số vụ bạo lực gia đình ở mức thấp nhất. Gắn thực hiện “xây dựng gia đình hạnh phúc” với thực hiện Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư.
5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo của UBND các xã, phường, đồng thời có sự phối hợp của các ban, ngành thành phố trong việc triển khai thực hiện Chiến lược công tác gia đình trong giai đoạn mới.
6. Từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để củng cố phát triển kinh tế gia đình, chú ý hơn nữa việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình thuộc các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, tiến tới xây dựng gia đình thoát nghèo bền vững.
7. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình từ thành phố đến xã, phường.
IV. ĐỀ  XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Trung ương ban hành các văn bản hướng dẫn về thực hiện Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình nhất là tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ phụ trách công tác gia đình xã, phường, kinh phí hoạt động.
2. Chế độ hoạt động, bồi dưỡng cho Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.
 
Trên đây là báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” của thành phố Nha Trang./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 65

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 64


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28913

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257880