First First First First First Second Third Four
21:02 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Báo cáo tình hình hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015

Chủ nhật - 11/10/2015 23:35
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH BẠO LỰC GIA ĐÌNH
1. Thực trạng bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015:
Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội thành phố có sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Sự phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của thành phố cũng đã làm thay đổi quan niệm về xây dựng gia đình trong thời đại mới. Đồng thời những năm gần đây, nhân dân và cán bộ ở nhiều địa phương khác đến thành phố làm ăn, sinh sống và lập nghiệp, làm cho dân cư thành phố Nha Trang thêm đa dạng và phong phú về tập quán và lối sống. 
Với các đặc thù trên, đây vừa là điều kiện thuận lợi vừa là khó khăn trong công tác xây dựng gia đình nói chung và việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình nói riêng. Chính vì thế mà tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra đặc biệt ở các xã nông thôn, làm ảnh hưởng đến tinh thần, thể chất của phụ nữ và trẻ em, nhiều vụ bạo lực gia đình chưa được phản ánh kịp thời đến các cấp hội, chính quyền địa phương.
 2. Nguyên nhân chủ yếu:
Tình hình các vụ bạo lực gia đình xảy ra có nhiều nguyên nhân như là
-  Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chưa được thường xuyên, sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhất là hội viên nông dân.
- Chính quyền xử lý chưa được kịp thời, còn nể nang, ngại va chạm.
- Phần lớn các chị em phụ nữ khi có bạo lực còn e ngại, không báo cáo kịp thời cho chính quyền.
- Nguyên nhân sâu xa của bạo lực gia đình là còn mang nặng tính gia trưởng, độc đoán, thiếu hiểu biết về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thiếu các kỹ năng ứng xử, cách giải quyết không phù hợp khi trong gia đình có sự mâu thuẫn, xung đột. Ngoài ra còn do ảnh hưởng các tệ nạn xã hội tác động như: Cờ bạc, rượu chè, nghiện đề, nghèo đói, không có việc làm, kết hôn sớm.
3. Hậu quả:
- Tình trạng bạo hành gia đình xảy ra làm ảnh hưởng không tốt đến tâm lý đối với phụ nữ, trẻ em và gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.
- Theo báo cáo kết quả thống kê số liệu hàng năm về bạo lực gia đình của
cơ sở cụ thể như sau:
- Giai đoạn từ 2008-2010, trên địa bàn thành phố tình hình bạo lực gia đình xảy ra 191 vụ trong đó nạn nhân là:
- Người già:   04
- Phụ nữ:      167
- Trẻ em:        19
- Đàn ông:      01 
- Giai đoạn 2011-2015, trên địa bàn thành hố tình hình bạo lực gia đình xảy ra 86 vụ trong đó
- Người già:   0
- Phụ nữ:      80
- Trẻ em:      02
- Đàn ông:    04 
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2008-2015
1.     Tình hình xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo:
- Trong những năm qua, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình thành phố đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành được 18 văn bản sau:
 + Kế hoạch số 1513/UBND ngày 03/7/2008 của UBND thành phố Nha Trang về việc Triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;
 + Quyết định số 3912/QĐ ngày 16/7/2009 của UBND thành phố Nha Trang về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực lực gia đình thành phố Nha Trang;
 + Kế hoạch số 3429/BCĐ ngày 25/9/2009 của Ban Chỉ đạo về việc triển khai Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình;
 + Công văn số 4134/UBND-VHTT ngày 10/9/2012 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 2552/CT-BVHTTDL ngày 26/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
+ Tham mưu về góp ý dự thảo kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ;
+ Kế hoạch 496/UBND-VHTT ngày 6/2/2013 của UBND thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2013;
+ Kế hoạch số 1516/UBND-VHTT ngày 26/4/2013 của UBND thành phố về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn thành phố Nha Trang;
+ Kế hoạch số 1973/UBND-VHTT ngày 24/5/2013 của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Năm gia đình Việt Nam 2013” và kỷ niệm “Ngày Gia đình Việt Nam 28/6”;
+ UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 543/UBND ngày 22/2/2011 về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2011 và Kế hoạch số 998/UBND ngày 23/3/2011 về triển khai thực hiện mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình năm 2011;
+ UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 498/UBND-VHTT ngày 21/02/2012 của UBND thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2012;
+ Công văn số 2656/UBND-VHTT ngày 7/6/2012 của UBND thành phố Nha Trang về tăng cường quản lý đối với công tác gia đình phòng, chống bạo lực gia đình;
+ Công văn số 2657/UBND-VHTT ngày 7/6/2012 của UBND thành phố Nha Trang về triển khai các hoạt động kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6;
+ Công văn số 768/UBND -VHTT ngày 12/3/2014 của UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3;
+ Kế hoạch 837/KH-UBND-VHTT ngày 17/3/2014 của UBND thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2014;
+ Kế hoạch 2325/UBND-VHTT ngày 17/6/2013 của UBND thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6;
+ Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố;             + Kế hoạch 141/KH-UBND-VHTT ngày 14/01/2015 của UBND thành phố Nha Trang về triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2015;
+ Công văn 841/UBND-VHTT ngày 04/3/2015 của UBND thành phố Nha Trang về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2015;
2. Về tổ chức thực hiện:
2.1 Việc thực hiện các giải pháp, hoạt động, các nguồn lực thực hiện
a) Công tác tổ chức cán bộ: 
          Từ năm 2008, công tác gia đình được chuyển giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố phụ trách, tuy nhiên, đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, nhìn chung còn thiếu và hạn chế về chuyên môn. Cán bộ làm công tác gia đình, đối với cấp thành phố có thành lập Ban Chỉ đạo 15 đồng chí, trong đó có 1 Trưởng Ban, 02 Phó Trưởng ban và 01 chuyên viên hoạt động kiêm nhiệm. Cấp cơ sở, không có cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình, chỉ có cán bộ văn hóa - xã hội kiêm nhiệm từ đó làm ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai, thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình đặc biệt là công tác thu thập, thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình là rất khó khăn.
b) Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
- Hàng năm, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức mở lớp tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng sinh hoạt  cho các Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Thực hiện được 06 lớp.
- Đã tổ chức 06 lớp tập huấn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản pháp luật về công tác phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ chủ chốt từ thành phố đến xã, phường và công chức, viên chức, cán bộ chuyên trách công tác gia đình ở các xã, phường và trên 3.100 giáo viên ở các Trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố quản lý.
c) Tổ chức hoạt động  truyền thông:
- Đối với thành phố:
 Hàng năm, căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, UBND thành phố đã chỉ đạo cho UBND các xã, phường, các cơ quan đơn vị phòng, ban liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em 25/11 như sau:
+ Tổ chức các buổi tọa đàm, gặp mặt hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với 120 lượt người tham dự/năm; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 có trên 200 người tham dự/năm.
+ Hằng năm nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Công an thành phố, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Trung tâm Văn hoá- Thể thao thành phố cùng UBND 27 xã, phường tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe trên 05 lượt tyển các tuyến đường thành phố Nha Trang.
+ Trung tâm Văn hoá- Thể thao thành phố đã thực hiện 240m2 pano và 150 câu khẩu hiệu tuyên truyền nhân kỷ niệm các Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
+  Đài Truyền thanh thành phố đã biên tập tin, bài tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống Đài truyền thanh thành phố được 65 tin và 08 bài viết.
 Ngoài ra, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát trên 100 cuốn tài liệu gồm: “Văn bản Quản lý nhà nước về công tác gia đình, du lịch và truyền thông”, “Sổ tay công tác gia đình”, “Văn bản Quản lý Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa và gia đình” và 1.000 tờ rơi “Kiến thức gia đình”, “Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình”, “Tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước” cho UBND các xã, phường để tuyên truyền đến các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình cơ sở.
- Đối với xã, phường:
 Từ năm 2008 – 2015, UBND các xã, phường cũng đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình:
+ Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở là 4.536 lượt (02 lần/tháng/đơn vị).
+ Thực hiện khẩu hiệu, băng- rôn tuyên truyền cho Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được 540 câu.
+ Phối hợp tổ chức các Hội nghị gặp mặt, tọa đàm nhân hưởng ứng Ngày  Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và Gia đình Việt Nam 28/6 với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng với hơn 6.000 lượt người tham gia.
2.2. Tình hình hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo, sơ kết, tổng kết việc thực hiện hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình
Hàng năm Ban Chỉ đạo công tác gia đình thành phố đều xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó tập trung kiểm tra:
- Công tác ghi chép thông tin về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định tại Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Kiểm tra về nội dung, thời gian, phương pháp hoạt động của các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và địa chỉ tin cậy.
Hiện nay thành phố có 443 Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 443 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 1241 địa chỉ tin cậy, nói chung hoạt động chưa có hiệu quả cao, vì thiếu nội dung, kinh phí hoạt động nên gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động theo quy chế đề ra.
Sau khi kết thúc đợt kiểm tra đều có đánh giá những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân hạn chế và kiến nghị các vướng mắc.
 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
a. Ưu điểm:
 - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố đã có sự phối hợp đồng bộ trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến thiết thực như: Hội thi, hội diễn, truyền thông, phổ biến… nhằm tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; từng bước phát huy những giá trị, truyền thống quý báu, tốt đẹp của gia đình Việt Nam, gìn giữ và phát huy những chuẩn mực của gia đình nhằm góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong việc quan tâm lãnh đạo trong hoạt động Phòng, chống bạo lực gia đình.
- Tình trạng xảy ra bạo lực gia đình đã được khắc phục, không có những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong gia đình. Số vụ bạo lực gia đình xẩy ra năm sau thấp hơn năm trước.
 - Thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình “ít con, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
b. Hạn chế, thiếu sót:
 - Một số cấp ủy đảng và chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.
- Kinh phí đầu tư cho công tác gia đình nói chung, hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế. Nhân sự làm công tác gia đình ở cơ sở vừa thiếu vừa yếu.
 - Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và địa phương xảy ra bạo lực gia đình trong việc thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình còn chưa đồng bộ, chưa thực sự đi vào chiều sâu.
- Công tác hòa giải đối với một số vụ việc (nhất là các trường hợp ly hôn) chưa kịp thời, chưa đạt hiệu quả cao…
c. Nguyên nhân:
- Chính quyền cấp cơ sở tại một số địa phương chưa thực sự chú trọng đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình. Thường khoán trắng cho cán bộ phụ trách, Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ.
- Công tác phát hiện, hòa giải các vụ xung đột, mâu thuẫn trong gia đình, để tình trạng bạo hành gia đình kéo dài.
- Các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình chưa đạt hiệu quả.
- Việc hỗ trợ, giúp nạn nhân bạo lực gia đình chưa đạt yêu cầu.
- Hoạt động hòa giải ở cơ sở để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, góp phần ngăn chặn tình hình bạo lực gia đình xảy ra còn hạn chế…
 
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Đối với cấp tỉnh
- Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện, cấp cơ sở .
- Biên tập và cung cấp tài liệu hoạt động cho các Câu lạc bộ, Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình.
- Ban hành văn bản quy định về tổ chức bộ máy cán bộ chuyên trách làm công tác gia đình các cấp, nhất là cấp xã, phường, hướng dẫn cụ thể về kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình cho các xã, phường để dễ thực hiện hơn.
- Có quy định hỗ trợ kinh phí cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác gia đình ở cơ sở.
 
Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 – 2015 của thành phố Nha Trang./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 69

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 68


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28917

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257884