First First First First First Second Third Four
21:02 EDT Thứ tư, 18/09/2019

Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chủ nhật - 11/10/2015 23:31
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, THỰC HIỆN
1. Tình hình học tập quán triệt tuyên truyền về Chỉ thị 49-CT/TW đến từng chi bộ và đảng viên cán bộ công chức.
 Trong 5 năm qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện triển khai tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tinh về chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến từng chi bộ, đảng viên và cán bộ, công chức và viên chức, đặc biệt là tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình, bảo đảm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
2. Tình hình lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền về việc đưa nội dung của Chỉ thị vào sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ thực tế triển khai ở chi bộ.
Dựa vào nội dung Chỉ thị 49- CT/TW của Ban Bí thư và Thông tri số 14-TT/TU ngày 16/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, phòng, ban thuộc thành phố đều đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ và chính quyền các cấp nhất là công tác phòng, chống bạo lực gia đình.
3. Hình thức, nội dung và tần suất tuyên truyền Chỉ thị 49-CT/TW về công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng ở từng cấp.
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Nha Trang đã xây dựng đề cương tuyên truyền đến các cơ  sở đảng trực thuộc nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
- Đài Truyền thanh thành phố đã xây dựng chuyên mục tuyên truyền pháp luật “về phòng, chống bạo lực gia đình” và chuyên mục xây dựng “Gia đình văn hóa”.
- Thành phố đã ban hành các văn bản hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền dưới hình thức cổ động trực quan về chủ đề “Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá gia đình Việt Nam”, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thành phố tiến hành xây dựng chương trình xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá gắn với phong trào xây dựng gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
4. Các văn bản chỉ đạo của thành phố
 Từ những chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, thành phố đã kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện năm 1998, Thành ủy Nha Trang đã ban hành Chương trình hành động số 30-Ctr/TU ngày 15/10/1998 về thực hiện Nghị quyết lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) “ về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 1184/UBND ngày 23/10/2001 về triển khai cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Nha Trang giai đoạn 2001-2005 và Chương trình số 118/Ctr- BCĐ ngày 22/01/2007 vê thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010 và các văn bản chỉ đạo khác.
5. Tình hình kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị.
Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đã nhận thức đúng đắn và tầm quan trọng của công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc triển khai thực hiện công tác gia đình theo kế hoạch 6 tháng, năm.
II.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
          1. Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của cấp uỷ đảng và chính quyền trong công tác xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ở địa phương, thể hiện qua các việc sau đây:
a. Chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
          Trên cơ sở quán triệt và nhận thức sâu sắc về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành về công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường đã tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch với những nội dung sát thực phù hợp với tình hình thực tế ở từng cơ sở nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng gia đình theo tinh thần nội dung Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
b. Đầu tư cho việc xây dựng các công trình cho nhân dân, trẻ em địa phương.
          Trong 5 năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm từ nguồn kinh phí nhà nước và sự đóng góp của nhân dân thành phố và xã, phường đã xây dựng được gần 45 công trình cho nhân dân và trẻ em đến vui chơi và sinh hoạt giải trí như công viên, sân chơi thể thao, nhà văn hóa và Trung tâm sinh hoạt văn hóa và học tập cộng đồng với kinh phí hàng chục tỷ đồng.
c. Kiện toàn bộ máy tổ chức làm công tác gia đình
          Sau khi có Chỉ thị 49 của Ban Bí thư và Quyết định 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010 và các văn bản khác có liên quan, thành phố đã ban hành các quyết định thành lập và xác định lại chức năng, nhiệm vụ của bộ máy phụ trách công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường, thành lập Ban Chỉ đạo triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình cấp thành phố và xã, phường, thành lập Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở từng thôn, tổ dân phố.
2. Công tác phối hợp hoạt động của các ngành, đoàn thể về công tác gia đình.
          Trên cơ sở Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố các phòng, ban đoàn thể thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện như :
          - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã kịp thời tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới và công tác xây dựng “Gia đình văn hóa”. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ với chủ đề về phòng, chống bạo lực gia đình đến từng thôn, tổ dân phố văn hóa, tổ chức các lớp tập huấn về công tác xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình cho cán bộ chủ chốt xã, phường và thôn tổ dân phố với trên 450 lượt người tham gia.
          - Trung tâm Dân số và Kế hoạch hóa gia đình thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở tập trung tuyên truyền và tư vấn về dân số kế hoạch  hóa gia đình, chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số gia đình và Trẻ em cho 27 xã, phường với 700 người tham gia.
          - Phòng Lao động- Thương binh và xã hội thành phố đã tập trung đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và phòng, chống tệ nạn xã hội ở khu dân cư, góp phần giảm hộ nghèo và ngăn ngừa tệ nạn xâm nhập gia đình. Đến nay toàn thành phố hộ nghèo giảm xuống còn 5,96 % theo chuẩn mới.
          - UBMT Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chỉ đạo các Ban công tác Mặt trận cơ sở triển khai lồng ghép công tác xây dựng khu dân cư tiên tiến với công tác gia đình. Đồng thời đẩy mạnh phong trào tương trợ cộng đồng như “ Tình làng nghĩa xóm”; Lá lành đùm lá rách”….
          - Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung công tác xây dựng gia đình cán bộ, công chức, viên chức đạt gia đình văn hóa và không vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
          - Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình Nông dân văn hóa”; gia đình Cựu chiến binh gương mẫu và Gia đình văn hóa.
        - Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng gia đình, trong 5 năm qua Hội đã tập trung tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực trình độ và những kiến thức cơ bản về công tác xây dựng gia đình  như hôn nhân gia đình; chăm sóc bảo vệ con cái, chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống bạo lực gia đình, không vi phạm an toàn giao thông và xây dựng gia đình văn hóa cho cán bộ, hội viên ở 27 xã, phường với 30.000 lượt chị em tham gia.
3. Đánh giá công tác vận động, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình và cộng đồng về công tác xây dựng gia đình.
          Trong 5 năm qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức về chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đặc biệt tuyên truyền về các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong chiến lược xây dựng gia đình theo tiêu chí mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, lấy hạnh phúc gia đình làm động lực của chiến lược phát triển kinh tế -xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4. Những phong trào, mô hình tốt về công tác gia đình ở các cấp
          Thành phố chọn phường Vĩnh Phước làm điểm triển khai mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình của thành phố và tỉnh. Qua gần hai năm triển khai thực hiện bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định như: công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, trình độ nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình được nâng lên từng bước, số vụ bạo lực gia đình xảy ra giảm hơn trước.
          Tuy nhiên, tình hình bạo lực gia đình vẫn còn diễn biến phức tạp, đa số các vụ bạo lực xảy ra hầu hết bắt nguồn từ những nguyên nhân kinh tế, gia trưởng, độc đoán của người chồng, uống rượu, bia không làm chủ được bản thân, tranh chấp tài sản ly hôn, song từ  khi các tổ chức phòng, chống bạo lực gia đình ra đời đã góp phần cho công tác đấu tranh phòng ngừa bạo lực có thể xảy ra nên đã thành lập được 242 địa chỉ tin cậy và nơi để cho các nạn nhân bị bạo lực cần được sự giúp đỡ khi có hành vi bạo lực.
5. Tổ chức bộ máy về công tác xây dựng gia đình ở các cấp, các ngành, địa phương; phương thức hoạt động (các hành thức quản lý và phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội …) chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác này.
Năm 2008, công tác quản lý nhà nước về gia đình được chuyển giao về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, từ đó Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu cho UBND thành phố trong công tác này, đối với xã, phường do công chức Văn hóa – Xã hội kiêm nhiệm, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ làm công tác gia đình và kinh phí hoạt động chưa được quy định cụ thể. Hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường còn nhiều khó khăn, phạm vi hoạt động có liên quan đến nhiều ngành, vì vậy đòi hỏi phải có sự phối hợp phân công chặt chẽ để thực hiện, mặt khác công tác này còn mới mẻ, thiếu kinh nghiệm thực tiễn.
6. Về kết quả cụ thể đạt được
Từ khi có Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng gia đình thành phố đạt được một số kết quả bước đầu như sau: ( có phụ lục kèm theo)
Nguyên nhân
- Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam giai đoạn 2005- 2010 đạt được một số kết quả nhất định là do sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và có sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, gia đình và cá nhân, từ thành phố đến các xã, phường. 
- Việc đầu tư kinh phí của nhà nước cho Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam, tuy có đầu tư nhưng chưa nhiều, bên cạnh đó phải vận động sự ủng hộ của các tổ chức kinh tế và cộng đồng  tham gia hưởng ứng tích.
  Tồn tại
- Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam của Chính phủ cho đến nay chưa có hướng dẫn thực hiện các Mục tiêu, tiêu chí cụ thể của tỉnh, do đó trong công tác triển khai thực hiện còn nhiều lúng túng.
- Sự quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy và Chính quyền địa phương chưa chú trọng việc thực hiện chiến lược xây dựng gia đình, có nơi còn khoán trắng cho cán bộ làm công tác gia đình, chưa đề ra Chương trình Kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của từng địa phương.
- Các mục tiêu của Chiến lược xây dựng gia đình chưa gắn với các biện pháp thực hiện, nhất là sớm hoàn thiện bộ máy, cán bộ làm công tác gia đình từ thành phố đến xã, phường và tăng cường đầu tư kinh phí để tổ chức thực hiện mỗi mục tiêu đã đề ra, trên cơ sở hằng năm có đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm từng mục tiêu, tiêu chí của Chiến lược.
-  Những khó khăn, thách thức đối với công tác gia đình (về tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý phương thức hoạt động; về điều kiện kinh tế - xã hội địa phương; về kinh phí và những vấn đề khác …)
 Công tác tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo điều hành chưa có biện pháp cụ thể, mặt khác cán bộ gia đình không nằm trong cơ cấu biên chế, tiền lương quá thấp, nên gặp không ít khó khăn trong đời sống.
Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ thành phố đến xã, phường còn mới mẻ, đầu tư về kinh phí hoạt động còn ít. Trong xã hội công tác phòng, chống bạo lực gia đình chưa được tôn trọng và đề cao. Ngoài ra, cán bộ làm công tác gia đình chưa có kinh nghiệm trong thực tiễn, thiếu kiến thức tâm lý xã hội, chưa được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng hoặc đào tạo chuyên môn nên gặp nhiều lúng túng trong xử lý tình huống xảy ra.
 Sự phân hóa giàu, nghèo trong xã hội và sự xâm nhập văn hóa không lành mạnh, các tệ nạn xã hội chưa ngăn chặn hiệu quả, đã làm không ít gia đình tan vỡ, tạo điều kiện cho bạo lực gia đình xảy ra.
-  Bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo , chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị.
1. Xã, phường nào có được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân, thì nơi đó đạt được nhiều kết quả tốt.
2. Gia đình là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của xã hội, sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, chiến lược xây dựng gia đình được xem  là một xã hội thu nhỏ phải có trách nhiệm với các thành viên với nhau và xã hội, ngược lại Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ sự ổn định và phát triển của gia đình.Xã hội phát triển thì gia đình phát triển theo vì vậy cần nhiều đến sự quan tâm của các cấp, các ngành và đoàn thể đầu tư mọi mặt để gia đình phát triển đúng hướng và bền vững, xã hội phồn vinh.
3. Phải coi công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài,  và kiên trì thực hiện, trong quá trình triển khai thực hiện phải kết hợp chặt chẽ với các phong trào khác như phong trào “xóa đói giảm nghèo”; “Dân số- kế hoạch hóa gia đình”;  “ phòng, chống tệ nạn xã hội” v..v..
III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
1. Đề nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản về chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp.
2. Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở thôn, tổ dân phố.
IV. NHỮNG BIỆN PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ TRONG NHỮNG NĂM ĐẾN
Để thực hiện tốt Chỉ thị trong những năm đến thành phố tiến hành thực hiện một số biện pháp sau :
1. Tiếp tục phổ biến tuyên truyền Chiến lược xây dựng gia đình, nâng cao sự nhận thức cho cán bộ và nhân dân về vị trí gia đình trong xã hội, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về gia đình, giúp cho các gia đình có kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trong gia đình, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và gia đình ngày càng phát triển bền vững.
2. Tiếp tục Chỉ đạo các ban, ngành và các địa phương thực hiện Quyết định 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010.
3. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy và sự chỉ đạo của UBND các xã, phường, đồng thời có sự phối hợp của các ban, ngành thành phố rà soát lại các Mục tiêu và Chỉ tiêu chiến lược của Chính phủ để lập kế hoạch cụ thể thực hiện cho từng địa phương.
4. Từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ có liên quan để củng cố phát triển kinh tế gia đình, chú ý hơn nữa việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình thuộc các đối tượng chính sách, gia đình nghèo, tiến tới không còn hộ gia đình nghèo ở nhà tạm, tranh tre.
5. Mở rộng cơ sở sản xuất ở nông thôn để thu hút lao động và giải quyết việc làm trong lúc nông nhân và lao động dư thừa do quá trình đô thị hóa.
6. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình từ thành phố đến xã, phường.
 
Trên đây là Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của thành phố Nha Trang./.

Tải văn bản đầy đủ tại đây.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Đăng ký cấp chứng thư số cơ quan và cá nhân
Video phải
Góp ý dự thảo văn bản
ngay gia dinh 2
Bien Đảo
Công Báo Khánh hoà
Cổng thông tin điện tử Khánh Hoà
Bộ Văn hóa Thể thao
Sở Văn hóa Thể thao
Hình ảnh hoạt động

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 70

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 69


Hôm nayHôm nay : 1015

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28919

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1257886