Tổ chức bộ máy

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Khu liên cơ quan, 114 Hoàng Hoa thám, phường Lộc Thọ,
thành phố Nha Trang
Điện thoại: 058.3521808
Email: pvhtt.nt@khanhhoa.gov.vn
 
THÔNG TIN CBCCNV PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
 
1. Cao Đình Trung
Chức vụ: Trưởng phòng
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung. Quảng cáo, văn hóa, đời sống văn hóa, văn minh đô thị
Điện thoại cơ quan: 3521 526
Di động: 0905 422 768
Email: cdtrung@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm
 
2. Nguyễn Thị Cẩm Trang
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Lĩnh vực phụ trách:  Gia đình, 
Thể dục thể thao, Di sản văn hóa, Lễ hội, Biểu diễn nghệ thuật, Báo chí - Xuất bản, Thư viện, Thông tin đối ngoại
Điện thoại cơ quan: 3525 372
Di động: 0905.477.880
Email: ntctrang@khanhhoa.gov.vn
Nhiệm vụ đảm nhiệm

3. Võ Công Hiếu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Lĩnh vực phụ trách: Du lịch, Công nghệ thông tin, Bưu chính - Viễn thông
Điện thoại cơ quan: 3523 191
Di động: 0905 757 080
Email: vchieu01.nt@khanhhoa.gov.vn
Nhiệm vụ đảm nhiệm 


4. Nguyễn Thăng Long
Chức vụ: Chuyên viên
Lĩnh vực phụ trách: Quảng cáo, Thể dục thể thao
Điện thoại cơ quan: 3522 370
Di động: 0903.577.259
Email: ntlong@khanhhoa.gov.vn
5. Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Chức vụ: Chuyên viên
Lĩnh vực phụ trách: Công tác du lịch, thông tin tuyên truyền, phát thanh, Tổng hợp
Điện thoại cơ quan: 3521 808
Di động: 0935.812.634
Email: ntntram@khanhhhoa.gov.vn

6. Lê Thị Linh Chi
Chức vụ: Chuyên viên
Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa – Nghệ thuật, Đời sống văn hóa, Di sản
Điện thoại cơ quan: 3522 370
Di động: 034.920.1467
Email: ltlchi@khanhhoa.gov.vn
7. Võ Long Khánh
Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Bưu chính – Viễn thông, Internet, Báo chí - xuất bản, kiểm tra chèo kéo khách du lịch
Điện thoại cơ quan: 3523 191
Di động: 0904.794.947
8. Huỳnh Ngọc Xuân Nhã
Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, Công tác Gia đình
Điện thoại cơ quan: 3521 808
Di động: 0902.884.849
Email: hnxnha@khanhhoa.gov.vn
9. Đào Xuân Bình
Chức vụ: Nhân viên
Lĩnh vực phụ trách: Công nghệ thông tin, Văn thư
Điện thoại cơ quan: 3521 808
Di động: 034.903.1645
Email: dxbinh@khanhhoa.gov.vn